Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

TPHCM: Ban hành Luật pháp về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020

Luật pháp này nhằm xác định giá đất ứng dụng đối với các trường thích hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Nhân tố 189 của Luật Đất đai, hộ mái nhà, cá nhân đang dùng đất mà chuyển mục đích dùng đất theo qui định tại khoản 30 Nhân tố 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường hợp được tiếp diễn dùng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất, Mức giá đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời điểm thuê mà thửa đất hoặc khu đất của công trình có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND TP ban hành) dưới 30 tỷ đồng; 

Đối với trường phù hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để yếu tố chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê dùng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) trong khoảng 30 tỷ đồng trở lên; giá thuê đất thanh toán thuê hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất dùng vào mục đích buôn bán thương mại, dịch vụ, bất động sản); 

Giá khởi điểm để đấu giá quyền dùng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức. Hệ số vấn đề chỉnh giá đất này được áp dụng tùy theo từng hàng ngũ đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn thị xã, quận và các nhân tố khiến tăng, giảm giá đất.

Riêng trong Khu Công nghiệp cao, hệ số yếu tố chỉnh giá đất vận dụng cho công ty, tư nhân được nhà nước cho thuê đất thanh toán thuê đất hàng năm; thuê đất thanh toán thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê sử dụng vào mục đích thực hiện thao tác kinh doanh phi nông nghiệp; thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê dùng vào mục đích buôn bán thương mại, phục vụ, buôn bán nhà đất thương nghiệp, văn phòng cho thuê đối với trường thích hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng. Hệ số nhân tố chỉnh giá đất trong khu này được tính tùy theo mục đích sử dụng.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét