Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thẩm định giá gói thầu có cần chứng chỉ hành nghề? - CafeLand.Vn

Cá nhân khiến công việc thẩm định tại công ty chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư không đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây đắp khi được giao nhiệm vụ đánh giá công trình thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh công việc tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV phản ánh, hiện Phòng Đầu tư Tổng Công ty ông là tổ chức chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư (Hội đồng thành viên Tổng Tổ chức kinh doanh), được giao nhiệm vụ giám định các dự án đầu cơ xây dựng công trình và thi hành các công tác về điều hành chi phí đầu cơ xây dựng can hệ đến các dự án do Tổng Tổ chức kinh doanh làm chủ đầu tư.

Theo chuyên môn, ông được giao nhiệm vụ xác định giá gói thầu, giá phù hợp đồng trong hoạt động xây đắp là một phần của các công việc quản lý chi phí đầu cơ xây đắp.

Tại Khoản 14, Vấn đề 3 Luật Xây đắp 2014 giải thích: “Tập đoàn chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là tập đoàn, tổ chức có chuyên ngành phù hợp với thuộc tính, nội dung của công trình và được người quyết định đầu cơ giao nhiệm vụ đánh giá”.

Mặt khác, luật pháp về xây đắp hiện hành không có pháp luật yếu tố kiện năng lực của nhà đầu tư và yếu tố kiện năng lực của tập đoàn chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu cơ. Nhà đầu tư chịu nghĩa vụ theo luật pháp tại Khoản 4, Điều 7 của Luật Xây dựng 2014; Tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chịu nghĩa vụ theo qui định tại Khoản 9, Vấn đề 57 Luật Xây đắp 2014.

Theo pháp luật tại Khoản 11, Vấn đề 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ vài pháp luật về vấn đề kiện đầu tư buôn bán thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây đắp và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 chỉ dẫn về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây đắp và quản lý nhà thầu nước ngoài thì xác định giá gói thầu, giá phù hợp đồng trong hoạt động xây đắp là một phần của các công việc quản lý chi tiêu đầu tư xây đắp. Bởi vậy, người chủ trì giám định các công việc có can hệ đến quản lý chi phí đầu tư xây đắp đề nghị phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây đắp theo pháp luật.

Ông Vĩnh hỏi, trường thích hợp cá nhân ông (ko phải là người chủ trì) chấp hành giám định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây đắp theo nhiệm vụ được giao để lập lên tiếng kết quả giám định, trình cấp thẩm quyền Tổng Tổ chức kinh doanh để ý, phê duyệt thì cóbắt bắt buộc có chứng chỉ hành nghề định giá xây không?

Về điều này, Bộ Xây đắp trả lời như sau:

Theo Khoản 14, Khoản 27, Khoản 36 Yếu tố 3 Luật Xây đắp năm 2014 thì tư nhân khiến cho công tác thẩm định tại tập đoàn chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi được giao nhiệm vụ thẩm định công trình thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Khoản 1 Yếu tố 9 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây đắp quy định chi tiết và hướng dẫn một vài nội dung về thẩm định, phê duyệt y công trình và kiến tạo, dự toán xây dựng nhà cửa thì “Kết quả giám định phải có bình chọn, kết luận về mức đáp ứng yêu cầu đối với từng nội dung giám định và toàn bộ nội dung trình giám định theo mẫu pháp luật tại Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP”. Do vậy, lên tiếng kết quả đánh giá do tổ chức thẩm định ký và đóng dấu.

Theo Chính phủ

Xem thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét