Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Nâng gấp đôi hạn mức vay giảm giá đối với DNNVV, HTX và người công phu trong khoảng 8/11

Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP pháp luật về chế độ cung cấp tạo việc làm và Quỹ nước nhà về việc làm theo hướng nâng mức mượn giảm giá trong khoảng Quỹ giang sơn về việc khiến cho đối với doanh nghiệp tí hon và vừa, thích hợp tác phường, tổ phù hợp tác, hộ buôn bán và người công phu.

Theo đó, kể từ ngày 8/11/2019, đối với cơ sở vật chất chế biến, buôn bán, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/công trình và không quá 100 triệu đồng cho 1 người công huân được tạo việc khiến cho, duy trì và mở rộng việc khiến cho. Đối với người công lao, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

Tương tự mức mượn ở quy định mới là cao gấp đôi so với mức mượn được luật pháp trong Nghị định 61/2015/NĐ-CP

Trong khi đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng trong khoảng không quá 60 04 tuần ở nghị định 61 lên tối đa 120 tháng tại nghị định số 74.

Về điều kiện bảo đảm tiền vay, Nghị định 74/2019/NĐ-CP qui định đối với mức mượn từ 100 triệu đồng trở lên, hạ tầng đóng gói, buôn bán phải có của nả bảo đảm tiền mượn theo pháp luật pháp luật về thương lượng đảm bảo.

Về lãi suất vay vốn đối với cơ sở chế biến, kinh doanh và người công lao (tại khoản 1 Yếu tố 12 Luật Việc làm ), Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi theo hướng tăng trong khoảng bằng lãi suất cho mượn đối với hộ nghèo lên bằng lợi nhuận suất cho vay đối với hộ cận nghèo.

Ngoài ra, Nghị định 74 cũng sửa đổi một vài nội dung khác liên quan tới điều kiện đảm bảo tiền vay đối với người công phu vay vốn khuyến mãi để đi làm việc ở nước ngoài theo thích hợp đồng; huy động vốn đầu tư để cho mượn cung cấp tạo việc khiến cho, duy trì và mở mang việc làm, hỗ trợ người công trạng đi khiến việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

H.Kim

Theo Nhịp Sống Việt


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét