Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán sử dụng tiếng anh em đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý

Tư Mã Ý đập tan chiến dịch Bắc phạt lần 1

Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân Bắc phạt lần thứ nhất. Ngụy Minh Đế Tào Tuấn sai Tư Mã Ý và Trương Cáp đem kẻ thù lại. Sau khi bắt tướng của Thục Hán là Mạnh Đạt ở Tân Thành, Tư Mã ý ngày càng có uy trong đội ngũ Tào Ngụy, được giao trọng trách ứng phó Gia Cát Lượng.

Một mặt, Tư Mã Ý tâu Ngụy Minh Đế sai tướng Tào Chân đem quân chi viện cho My Thành, nhằm chặn lại Triệu Vân. Mặt khác, Tư Mã Ý lệnh cho Trương Hợp dẫn 5 vạn kỵ binh và bộ binh tiến nhanh đến Nhai Đình, vòng các con phố sau đánh hậu tập quân Thục.

Để ứng phó với kế sách của Tư Mã Ý và cũng nhằm bảo đảm cho chiến dịch Bắc phạt chiến thắng, Gia Cát Lượng lệnh cho tướng Mã Tốc đem quân chi viện tiến tấn công quân của Trương Hợp, nhằm giữ Nhai Đình.

Rộng rãi người đã khuyên rằng để đối đầu với Trương Thích hợp, một viên tướng dày dạn kinh nghiệm trên sa trường thì nên dùng Ngụy Diên hoặc Ngô Ban, nhưng Gia Cát Lượng sau cùng lại lựa chọn Mã Tốc làm tướng đi đầu.

Mã Tốc và Vương Bình tiến tới Nhai Đình đúng lúc Trương Cáp dẫn quân đến. Mã Tốc không nghe lời Gia Cát Lượng khuyên, bỏ đường sông, trấn thủ trên núi. Vương Bình khuyên can không được, ông đành xin Mã Tốc cho 5000 người ngựa ra đóng trại dưới chân núi.

Trương Cáp theo sự chỉ đạo của Tư Mã Ý, đem quân vây trại của Mã Tốc trên núi, rồi cắt đứt đường tiếp nước. Quân Thục thiếu nước, sức đấu tranh giảm bớt.

Trương Cáp chỉ chờ có vậy, dồn sức đánh tan Mã Tốc, quân Thục bỏ chạy tán loạn, chỉ cánh quân của Vương Bình cố gắng giữ doanh trại.

Thấy Vương Bình đốc quân dồn sức chống chọi, cố thủ không rút, Trương Cáp nghi quân Thục có phục binh nên không dám tiến. Vương Bình nhân thời cơ này chỉnh đốn lại đội ngũ, đưa những người bị thương rời tiền tuyến.

Nhai Đình thất thủ, đại quân Thục không thể tiến nữa, buộc Gia Cát Lượng phải lệnh rút quân, từ bỏ chiến dịch Bắc phạt lần 1. Thừa thắng xông lên, 15 vạn đại quân của Tư Mã Ý kéo đến Tây Thành, nơi Gia Cát Lượng được bảo vệ bởi 2.500 binh bộ đội.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng đàn đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý - Ảnh 1.

Tư Mã Ý có thật sự bận bịu mưu Gia Cát Lượng?

Nghe tin đại quân Tư Mã Ý vây hãm bên ngoài, Gia Cát Lượng điềm tĩnh ra lệnh: "Đem giấu hết cả cờ quạt đi, binh lính người nào nấy đều tham gia giữ lấy chòi gác tuần tiễu của mình trên mặt thành, giả dụ có kẻ nào tự tiện ra vào cổng thành hoặc nói lớn, sẽ bị thịt. Mở mang hết bốn cổng bởi vậy, ở mỗi cổng thành lấy hai chục người trá hình làm cho dân thường, quét ở tuyến đường thị trấn. Nếu như quân Ngụy đến, không được nhốn nháo, ta khắc có mưu mẹo để đối phó".

Truyền lệnh kết thúc Gia Cát Lượng khoác đạo bào lông hạc, vấn khăn nhiễu trên đầu, dẫn nhì đồng tử mang theo một cây số đông, đi lên mặt thành, đốt hương gảy bọn.

Nghe thám báo về báo lại tình hình, Tư Mã Ý ra lệnh cho binh sĩ tức tốc dừng lại, tự phi ngựa lên phía trước nhìn lên, quả nhiên thấy Gia Cát Lượng ở trên mặt thành vẻ mặt tươi cười ngồi tựa lan can, đốt hương gảy bằng hữu, bên trái có một tiểu đồng, tay bưng một thanh gươm báu, bên phải cũng có một tiểu đồng tay cầm phất è. Trong ngoài cổng thành chỉ có hạn độ nhị chục người địa phương thường, cắm cúi quét đường cứ như thể không có khách hàng nào ở bên bản thân. Sau khi nhìn thấy thế, Tư Mã ý nghi ngờ rằng trong thành có phục kích, nhanh nhảu ra lệnh lui binh.

Khi quân Ngụy rút lui, Gia Cát Lượng mới thốt lên: "Trời xanh cứu ta, Tư Mã Ý thật nắm bắt ý ta". Còn Tư Mã Ý sau khi về tới doanh trại và nghe con trai là Tư Mã Sư lên tiếng tình hình Tây Thành, nói: "Con à, Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, cha không bằng ông ta đâu".

Nhưng liệu Tư Mã Ý có đích thực sợ Khổng Minh Gia Cát Lượng? với 15 vạn quân trong tay, Tư Mã Ý thừa sức cày nát Tây Thành, dù cho Gia Cát Lượng có phòng bị ra sao.

Các sử gia China hiện đại phân tách: Tư Mã Ý trầm mặc nghe tiếng bầy đàn của Khổng Minh rồi lặng lẽ tháo lui là vì đã nhìn thấy được ngụ ý bên trong. Khổng Minh để ngỏ cổng thành, ngồi trên thành thanh tú tấn công cộng đồng chính là không còn màng tới cái chết.

Tư Mã Ý biết mình chưa thể xuống tay với Gia Cát Lượng, vì bạn dạng thân phải đối phó với nhiều mối đe dọa đố kỵ trong triều. Nay giả dụ Lượng chết, con đường vào Thục Hán mở toang, Tư Mã Ý nhân thức chính mình sớm muộn cũng sẽ biến thành cái gai trong mắt nhà Ngụy.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng đàn đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý - Ảnh 2.

Tư Mã Ý sớm muộn luôn là người chủ động phòng thủ. Gia Cát Lượng năm lần bảy lượt Bắc phạt thì Tư Mã ý thủ vững. Sau này Gia Cát Lượng bị bệnh mà chết trên mặt trận, ông cũng không đuổi cùng làm thịt tận.

Có thể nói, Tư Mã Ý một lần nữa đã nhìn xa trông rộng. Ông duy trì cục diện Tam quốc tới cuối đời, để thu thập quyền lực cho hậu duệ sau này truất phế bỏ nhà Ngụy, rồi mới hợp nhất Trung Hoa.

(Tổng thích hợp)

Theo Phục Quân

Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét