Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Bộ Nguồn vốn đưa ra nhiều đề nghị mới về lĩnh vực buôn bán bảo hiểm

Bộ Tài chính cho nhân thức, Luật số 42 sửa đổi, bổ sung một vài điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chiếm hữu trí não đã được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 và có hiệu lực trong khoảng ngày 1/11/2019 để sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và một vài vấn đề của Luật Sở hữu trí óc. 

Về cơ bản, Luật số 42 đã bổ sung các nội dung chế độ pháp luật việc cung cấp, sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và điều hành, giám sát đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tại thị trường vietnam.

Thủ tướng cũng đã ban hành danh mục và phân công Bộ Nguồn vốn chủ trì soạn thảo văn bạn dạng qui định cụ thể chấp hành Luật số 42 theo lớp lang hồ sơ rút gọn.

Theo đó, Bộ Vốn đầu tư biên soạn thảo Nghị định để sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định bao gồm: Nghị định 73 luật pháp cụ thể thi hành Luật Buôn bán bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một vài vấn đề của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, buôn bán xổ số và Nghị định 48 ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98P quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành nghề kinh doanh bảo hiểm, buôn bán xổ số.

Dự thảo Nghị định bổ sung một điều tham gia Nghị định số 73 để quy định về điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong công ty tương ứng với mỗi loại hình phục vụ phụ trợ bảo hiểm, chi tiết:

Đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động trả lời bảo hiểm, dự thảo pháp luật trình độ văn bằng, chứng chỉ tương đương với trình độ của cá nhân cung ứng phục vụ tư vấn bảo hiểm chủ quyền là có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên ngành nghề bảo hiểm hoặc có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về giải đáp bảo hiểm.

Đối với tư nhân trực tiếp thi hành hoạt động đánh giá không may bảo hiểm, dự thảo qui định là có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành nghề quản trị rủi ro hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành nghề khác và chứng chỉ về bình chọn không may bảo hiểm.

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm, trình độ văn bằng là từ đại học trở lên và vấn đề kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn thực hiện, theo hướng điều kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với tư nhân trực tiếp thi hành hoạt động tính toán bảo hiểm trong doanh nghiệp tương đương chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, tổ chức bảo hiểm sức khỏe và cao hơn tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán dự phòng và kỹ năng thanh toán của tổ chức bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Mức phạt lên đến 60-70 triệu đồng 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một vài yếu tố của Nghị định số 98 (đã được sửa đổi, bổ sung vài nhân tố theo Nghị định số 48) để chi tiết hóa các hành vi và chế giễu tài ứng dụng đối với từng hành vi vi phạm trong ngành phụ trợ bảo hiểm, chi tiết:

Bổ sung pháp luật các hành vi vi phạm về cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm, theo đó mức xử phạt được quy định vận dụng đối với cá nhân, mức xử phạt đối với tổ chức bằng nhì lần mức phạt tiền tư nhân đối với cùng hành vi vi phạm. Các hành vi vi phạm được bổ sung bao gồm:

Phạt tiền trong khoảng 20-30 triệu đồng đối với các hành vi: Không làm theo quy chuẩn công nghệ trong ngành phục vụ phụ trợ bảo hiểm; vi phạm về các bổn phận cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm; cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi chưa ký thích hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc hợp đồng cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập thành văn bạn dạng.

Phạt tiền trong khoảng 60-70 triệu tiền việt đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được phép cung ứng; thi hành hoạt động phụ trợ bảo hiểm tự nhiên phục vụ vấn đề kiện hoạt động theo luật pháp quy định; đơn vị không có tư cách pháp nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Cách thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ tư vấn bảo hiểm có thời hạn và đình chỉ hoạt động cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm có thời hạn, được luật pháp áp dụng đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét